Vasárnaptól – vasárnapig, Szőkefalván

Vasárnaptól – vasárnapig, Szőkefalván

Beleolvastam újból az Erzsébet asszony  Szeretetláng Lelki naplójába.  “Leányom, légy hűséges,  csak engem szeress ! Csak a szeretet lelke töltsön el. Keress Engem, mint  Szűzanyám is keresett szorongó szívvel a nagy tömegben. Ha bárhol megtalálsz örülj Nekem ! Gondolj Rám, ha segítő kéz kell, és ha úgy érzed, hogy atyai támogatásra van szükséged, nézz fel Örök Atyámra, és a Szentlélekkel merülj el szeretetünkben.” Milyen csodálatos bátorító szavak…

A Szűzanya  épp  ilyen kedvesen  szól hozzánk Szőkefalván.Én segíteni akarlak titeket, ezért küldött az én Szent Fiam. Ne hagyjátok egyedül az én Szent Fiamat az Oltáriszentségben. Mindnyájatokat szeretlek, és betakarlak védő palástommal.”  (13.nyílvános jelenés, 2002.jún.17)

Mária a tudás anyja, Ő általa lehet megtanulni azt, hogy a földi életünk nem ér semmit ha a szívünkben nem ég a szeretet lángja. ” Az embereknek szegényes az  “Isten-képe”.   Rövidzárlat van a mindennapi élet és a keresztény élet között.     Járnak a templomba, de otthon ? Milyen erős a  mi hitünk ? Mozgat-e meg hegyeket ? Bont-e le háztetőket ?” ( Táncos Levente atya) . Az Isten , Mária által akar közeledni az emberiséghez .  Mi  ne akarjunk nélküle közeledni Istenhez ! Mária az Isten ajándéka ! Mária az Isten szeretetének szeplőtelen tükre !  “Minden körülöttünk az Isteni szeretet emlékkönyve, csak tudjunk olvasni belőle. A Szűzanya az élők földje akihez egyre sietősebb léptekkel kell közeledjünk.”( Hajlák Attila atya).

Drága gyermekeim !- mondta a Szűzanya Szőkefalván – ha nem tartjátok meg üzeneteimet, el fogtok veszni!” ( 2002.jún.17. 13.nyilvános jelenés)

Az embereknek annyira szegényes a fogalmuk Istenről, hogy egyszerűen nem hiszik el, hogy Isten büntetni is tud.

“Drága gyermekeim! Meghívlak benneteket újra az imára és a böjtre, mert böjttel és imával állíthatjátok meg a természeti katasztrófákat. Legyetek készen.”

Melyik szülő nem büntetné meg a gyerekét, ha annyi  felkérés, könyörgés után sem fogadja meg a jó szót.

Az emberek nem hiszik el, hogy a bűneik képesek előidézni olyan árvizeket, földrengéseket, baleseteket, amelyekkel naponta találkozunk, és amelyek büntetésként szolgálnak.

Az emberiség mai helyzete Noé koráéhoz hasonló.” A föld azonban romlott volt, s a föld tele volt erőszakkal. Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért.”

Ma, még kegyelmi időket élünk,  amely Isten hosszútűrő szeretetéről és kegyelméről szól.

“Drága gyermekeim! Kegyelmi időben éltek. Imádkozzatok, imádkozzatok. Nagy szükség van az imáitokra.”(Szőkefalva, 2002.okt.12)

Isten országa végtelen, ahol a megbocsátások száma is végtelen. DE előbb az adóságunkkal el kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ránk bízott javakkal el kell számolni Isten előtt: mire szántuk, mire adtuk oda, minek az oltárán áldoztuk fel. Amikor valaki kölcsön kér pénzt, akkor a más pénzével gazdálkodik. Ha jól gazdálkodik, akkor egy idő után vissza tudja adni azt, és saját lábán tud állni. De,  van olyan is akinek ez nem sikerül, ilyenkor az adóssága  megnő. EGY biztos : a kölcsönt vissza kell adni.

Isten életet adott nekünk, hogy őt képviseljük ebben a világban. Amikor eljön majd a mi Mennyei Urunk és megkérdezi, hogy mire szántuk az életünket, akkor mi lesz vajon a végeredmény?  Mit gondolunk, a Nagy Elszámolás idején a mi számlánk vajon pluszban vagy  mínuszban  lesz?

Az adósság valaminek a hiánya.  Mi a mi hiányosságunk ?  Maga az Isten !         A világban nagy az  istentelenség. Isten nélkül cselekedünk, Isten nélkül határozunk, Isten nélkül élünk. Ezt nevezzük BŰNNEK.

Az adóság- rendezés egyetlen módja a kegyelem.

“Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte adósságát”.(Mt.18,27)

 Istennek fontosabbak vagyunk mi, mint az adósságunk. “Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította  azt az útból, odaszegezte a keresztfára”(Kol.2,14)

Azért küldte el Egyszülött Fiát, hogy kiegyenlítse a számlát. Fiának vérével fizetett érte. EZ  evangéliumi igazság.

 A Bölcs Salamon azt írta :  “Az igazak pedig mint ifjú oroszlán, bátrak (Péld.28,1).  Isten gyermekei bátrak, félelmet nem ismerő harcosok. De vajon hogyan tudjuk megállapítani, ki Krisztus Követője ?

A végén csattan az ostor. Minden a kitartáson múlik. A kitartás a keresztény élet központi eleme. A kitartás győzteseket terem.

 ” Aki győz, megadom annak, hogy az Én Királyi Székembe üljön Velem”(Jel.3,21).  A győztes ember határozott, egyértelmű döntést hoz, akár Jézus a Gecsemáné  kertben. Tudta mi vár rá. Imádkozott.” ……mindazáltal ne az én akaratom legyen, hanem a Tiéd legyen.”(Lk.22,42)

Isten az egyszülött fiát,  Jézus pedig  Máriát, az Ő Édesanyját ajándékozta nekünk.Emeld fel a pillantásodat az én Anyámra, ragadd meg  anyai kezét, s erős leszel! Ő vezet fel a győzelem hegyére. Én, neki, az Én Anyámnak  adtam a hatalmat és uralmat e világ felett.” ( Mária-Natália nővér Lelki-naplója)

Nekünk  szőkefalviaknak a fényt küldte el az Ő Édesanyjától, a Fény Királynőjétől ! Az oszthatatlan Szentháromság Szentlelkének fenséges ajándéka….

 Az októberi engesztelő napunkra, Szőkefalvára  Ft. Csató Béla, csíkszentkirályi plébánost hívtuk meg nagy érdeklődéssel, hiszen a Szűzanya jelenésein személyesen is részt vett , mint akkori marosvásárhelyi főesperes.

Nagyon időszerű volt az elmélkedés témája:  ” Vajon képesek vagyunk-e a lelki fénynél,  amelyet a Szűzanya gyújtott meg bennünk  és  itt hagyott Szőkefalván,  átrendezni életünk súlypontját?

A lelki-fényben  élő ember,  alkotni tud, viszont a  lelki-sötétségben élő ember semmit sem tud teremteni. Nem tud örök értékeket szerezni, értékmentes, ellensége  önmagának és másoknak is. A szellemi lelki sötétség katasztrófa, nem lát semmit,  még önmagát sem látja.  Sajnos nagyon sok ilyen ember él a földön, mondotta Csató atya.

A lelki -fényben  élő embernek óriási kisugárzása van, a benne élő  Jézus Krisztus sugárzik kifelé.Nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” Ellenkezőleg ,  a sötétségben élő ember visszarántja még a fényt is.   A lelki-sötétségben élő ember lehetetlenné teszi az érzékelést.

A keresztény aki részesül Krisztus fényében, olyan lesz mint a gyertyatartóba tett gyertya.” Én vagyok a világ világossága“- mondja önmagáról Jézus Krisztus. Nekünk Krisztus a mindenen átragyogó fényünk.. A világosság fiait Krisztus a vele való azonosulásra hívja. Így a keresztényből Krisztus süt kifelé. Belülről sugárzó fény ez, nem rávetített, nem csak visszaverődő.

A sötétség-fiai csillogása mesterséges, kívülről reflektáló, visszaverődő fény. Belül sötétek maradnak. Fertőznek és bűzlenek a korrupciótól és a liberális erkölcsiségtől.”

KÖSZÖNJÜK CSATÓ atya ezeket az értékes tanításokat !

Ilyen lelki-fényben élő híveket hívtunk meg, hogy együtt alkossunk egy  minden- nap  Rózsafüzért imádkozó csoportot, illetve társulatot. Egy szív egy lélek volt mindenki, aki  megszólítást kapott. KÖSZÖNÖM nektek SZŐKEFALVIAK ! Köszöni nektek Rózsika is az örök hazából !

A Rózsafüzér imádság egy olyan eszköz amely segít közelebb kerülni Krisztushoz.

Az esti engesztelés alatt,  Editke, a látnoknő  lánytestvére, ünnepélyesen és nagy örömmel  bejelentette, hogy Szőkefalván megalakult az első “ Fény Királynője” Rózsafüzér Társulat.

“A mai világban  imádkozó Mózesekre van szükségünk. Ha a mai embernek nincs ideje imádkozni akkor ne csodálkozzunk, hogy mennyi bűn van a világban.  Az ájtatos imádság győzelmet arat. Aki mindvégig ájtatos az üdvözül. A mai rohanó világban mindenki panaszkodik, hogy nincs semmire idő. Ezzel az idővel az idősek bővelkednek. Felhasználhatjuk a családokban az imára őket, hogy segítsenek bennünket, a családot, a közösséget, a világot az imáikkal.” – mondotta István atya  vasárnap, a “szépkorúak ” ünnepnapján.

 Hétvégén az időseket köszöntöttük Szőkefalván.

 Október hava, az ősz közepe, az időseké. A róluk elnevezett hónap arra figyelmeztet, hogy múlik az idő, sajnos mindenki felett. Mi,  akik középkorúak vagyunk ,  és bízom benne, hogy a fiatalok is,  kíváncsiak vagyunk a “szépkorúakra”. Kíváncsiak vagyunk a sok évtizedes tapasztalataikra, az érett termésre, az élet szépségére. Kíváncsiak vagyunk a tengernyi bölcsességükre, az időskori intelligenciájukra. Ünnepi Istentisztelettel és sok szép versikével köszöntötték a kis  ministránsok a nagymamájukat, rokonaikat , a szépkorúakat.

” Szépkorúak, örök fiatalok !

Legyen ma egy víg napotok,

Felejtsétek a bút a bánatot,

Legyen ma tengernyi boldog órátok!”

Ezen a héten hivatalosan is beiktatta István atya A “Fény Királynője” első Rózsafüzér Társulatát, amelynek 29 tagja van. Minden társulat tag  személyre szóló oklevelet kapott, amivel  igazolhassa , hogy a Fény Királynője   Iskolájában jár. “

Aki  el kezdi imádkozni a rózsafüzért,  beiratkozik a Mária Iskolájába.”( írja , II János Pál pápa a “Rosarium Virgine Mariae” enciklikájában).  A társulat vezetésének feladataival  Lőrincz Anna  testvérünket bíztuk meg. Minden hónap első szerdáján  gyűlünk össze kicserélni a titkokat és hálát adni az Égi Édesanyánknak,  azért a sok kegyelemért amit ki eszközöl  nap- mint  nap számunkra az Ő Szent Fiánál !   Ezt kérte tőlünk a Fény Királynője “…gyűljetek össze  szerdán és pénteken,  és imádkozzátok a rózsafüzért és végezzétek el a keresztúti ájtatosságot.” (3.nyílvános jelenés,1999.jún.17)                            Mária Édesanyánk ! A Jó Tanács Anyja, oktass, nevelj minket a Szentírás ismeretére és annak betartására. Hadd legyünk lélekben olyan egyszerű és szerény, mint a szőkefalvi Rózsika, hogy üzeneteidet mindig megértsük és kövessük. Mária, Mennyei Édesanyánk !  Köszönjük  a  Szőkefalvi Látogatásodat, amely mindenkinek szól, aki bizalommal tekint fel Rád.

Mert ahol a Szűzanya megjelenik, ott a sivatag is kivirágzik !

Tanítsd  meg ezt a Rózsafüzér Társulatot  szívből imádkozni!

 Tanítsd arra, hogy semmi ne vonja el a figyelmüket az imádságról, Isten jelenlétéről. Add, hogy a Rózsafüzér Társulat tagjai, mindig otthon érezzék magukat az Isten Házában, amelyet Ő megszentel jelenlétével. Add,  hogy örömmel járjanak  oda mindig! Add, hogy hittel és áhítattal imádkozzák a Rózsafüzért!  Add, hogy mindent megtegyenek azért, hogy Szeplőtelen Szíved menedéke legyen az embereknek, és minél többen engeszteljenek rózsafüzér-imádsággal és engedd, hogy  buzgón terjesszék a rózsafüzér szükségességét!

“Ha rózsákkal ajándékozzátok meg Édesanyámat, Rajta keresztül rózsássá teszem az életeteket”.

Ha megtanuljuk  élni a rózsafüzér titkait, a világ-világossága  lehetünk  és fényünk  által mások is eltalálnak  arra a keskeny égi-útra, a Fénybe vezető útra.

JÓ VOLT ITT LENNI NEKÜNK  SZŐKEFALVÁN !

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>