Szőkefalva , 2014 január

Szőkefalva , 2014 január

Istennek különösen tetszik, ha akkor is hiszünk, amikor minden próbálkozásunk kudarcot vallott. Jézus csak ennyit mondott: ”Hittél, mert láttál.  Boldogok  akik nem látnak, mégis hisznek.”( Jn.20,29)

Áldottak  azok, akik  akkor is hisznek,  amikor semmi jel nincs arra, hogy választ kapnának imáikra, akik a reménységen túl is hisznek. Ha valakit utol ért a reménytelenség, és eljutott az emberi lehetőségei határára, ekkor jön a Sátán, és megtámadja elmédet félelemmel, haraggal, kérdésekkel: ”Hol van most a te Istened? Annyit imádkoztál, hogy már nem maradt könnyed, imádkoztál, böjtöltél, bíztál.

Káromló gondolatokat fecskendez az elmédbe:” Hiába imádkoztál, hiába bíztál, kudarcot vallott a hited. Nem kell az Istent elhagynod, csak ne bízz többé benne !” Még Isten létezésének megkérdőjelezését is befecskendezi az elmédbe. Ezeket az eszközöket használja a Sátán évszázadok óta. A legistenfélőbb emberek közül is sokan átélték ezeket a támadásokat. A sírás eltarthat néhány héten át, de egyszer csak meghallod az Atya suttogását:” Ne félj, Én veled vagyok. Egy nap majd megérted, miért történt minden.  Ez  mind  része volt a veled való tervemnek. Ne félj, tarts ki. Hadd öleljelek át.”

Isten mindig szeretetből cselekszik. Higgyél benne ! Ebben a világban nincs más reménység!

Mindnyájan naponta átéljük a holnapban vetett hitnek az élményét. Hiszünk abban, hogy jön egy új tavasz.

De, hogy mit fogunk csinálni az elkövetkezendő időben, azt most kell eldönteni. Reménykedünk, hogy talán változik valami, talán egyesek felnőttebbé válnak, talán felelősségtudatunk is nő, talán a gondoskodásban is felnőttebbek leszünk. Most  kell észrevegyük, hogy megint jön a tavasz, hogy most van az ideje annak, hogy megműveljük földjeinket, hogy elvessük a magokat. Most van az ideje annak , hogy megtervezzük, hogy miként fogunk egymáson segíteni, hogyan fogunk gondoskodni a ránk bízottakról, mert az év eltelik, a jó elmúlik  és megint jön a hideg, a sötétség.

Az aratást meg kell tervezni. Sok hívő esetében, akik hitben szeretnének járni, az a probléma, hogy soha nem akarnak tervezni. Mindig arra az igére hivatkoznak, amelyet Jézus mondott, hogy  ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, ezért ők nem készítenek semmiféle tervet.  Pedig nagyon-nagyot tévednek! Az, hogy ne aggodalmaskodjunk, azt jelenti, hogy ne legyenek nyugtalan gondolataink, nem pedig azt, hogy egyáltalán ne gondolkodjunk. Magától értetődő, hogy az embernek kell terveznie.

A Jó Isten ránk bízta az élet lehetőségeit. Ebben a kis faluban olyan szépen élhetnénk, ha a jövőbe néznénk. Ha már most a májusról gondolkodnánk, ha az aratás és a betakarítás reményében kezdenénk napjainkat. Mert holnap is fölkel majd a nap.

 Egy nagy igazság van: a jövő a kezünkbe van téve. Az ÚR bízik bennünk, és abban is bízik, hogy nem csak magunkra gondolunk önző módra, hanem észrevesszük  körülöttünk azokat is, akikkel együtt tudnánk dolgozni, gondolkozni, akikben van egy kis kurázsi, nem nyafognak, panaszkodnak, hanem dolgozni akarnak azért, hogy szebb legyen a világ.

Olyan szépen összekapcsolódik az elmúlt hit éve a jelenlegi plébániák évével. Lehetőségünk van az Úr Istennel való kapcsolatunkat, az egyházhoz való tartozásunkat és a személyes hitünket megújítani, a megtérésünkben egy új korszakot kezdeni.

Az életben vannak olyan szakaszok, amikor új feladatokra kell vállalkoznunk.

„De abban a felnőtté váló hitünkben, amely évről évre személyesen jelentkezik számunkra, kérjük a Szentlélek Úr Isten segítségét, hogy legyen bátorságunk  naponta lemondani megszokott életvitelünkről, és a mi kényelmünkről, azokról az elvárásokról amiket egymás felé érvényesítünk az emberi kapcsolatainkban.”(B.M.)

Legyen bátorságunk naponta megújulni és új szívvel-új lélekkel járjunk Jézus nyomában!

„ Aki utánam akar jönni, az vegye fel a keresztjét mindennap!” Ez a mindennapos kereszthordozás, ez a mindennapos megtérés, ez a mindennapos lemondás, tesz méltóvá minket Isteni Mesterünkhöz.

Ahogyan ránézek a vallási színpadra azt látom, hogy a vallás nincs nagy hatással a világra, ez éppen fordítva történik. A világ van nagy hatással a vallásra. A világ bejön az egyházba és hatást gyakorol rá.

A zene eluralja  az Isten Házát. A szórakozás eluralja az Isten Házát.

Hova lett a gyötrődés az Isten Házából ? Hova lett a gyötrődés a szolgálatunkban ? Ez egy olyan fogalom, amit már nagyon régen nem hallottam ebben az elkényeztetett, romlott világban. A gyötrelem nagy fájdalommal jár és nagy szenvedést jelent. Az érzelmek felkavarodnak a fájdalom határáig. Mély fájdalmat érzel a benned levő állapot miatt és a körületted levő körülmények miatt.  A gyötrelem, a fájdalom , a bánat,  Isten szívének agóniája !

Ha olvassuk a Szentírást, láthatjuk, hogy amikor  az Úr Jézus elhatározta, hogy helyreállítja ezt az elromlott világot, akkor megosztja velünk a gyötrelmét, fájdalmát, amit lát megtörténni az egyházában.

Ragaszkodunk a vallásos beszédstílushoz, a megtérést emlegetjük, de annyira passzívak vagyunk! Pedig minden szenvedély a gyötrelemből származik.

A világ elvesztette Isten félelmét. Az egyház elvesztette Isten félelmét. A pásztorok folyamatosan veszítik el Isten félelmét.

Az Atya azért küldte el az egyszülött fiát a földre, hogy  EGY HÁZAT építsen, hogy az Ő szívéhez embereket összegyűjtsön, hogy ezek az emberek bemehessenek az Ő házába, az Ő nyugodalmába. Én nem tudom felépíteni az egyházat, mi nem tudjuk felépíteni az egyházat, de részese szeretnék lenni ennek a mennyei elhívásnak. Egyetlen valaki tudja felépíteni ezt: Ő, az Isten Ő építi az egyházát. Sem az intelligenciámmal sem a képességeimmel nem tudom  ezt csinálni, ezért meg kell engedjem, hogy Ő valamit énbennem építsen fel. Jézus azért jött  el, hogy teljesen alárendelje magát az Atya akaratának, és én ennek a mennyei elhívásnak úgy válok részesévé, amikor hittel alárendelem magam Isten abszolút hűségességének, amikor elkötelezem magam egy életre. Nincs visszafordulás, nincs kompromisszum, az életem végéig szilárdan ragaszkodok ehhez. Nem számít, hogy mi jön velem szemben, Isten tudja hogy mi szolgálja az én javamat.

KEMÉNY LECKÉK !

„Óvakodjunk azért attól, hogy valaki közületek későn jöttnek számítson, amíg érvényben van az ígéret, hogy nyugalma országába bemehetünk…nyugalma országába ugyanis csak akkor jutunk el, ha hívők vagyunk. Mert ezt mondta: Megesküdtem tehát haragomban, hogy nyugalmam országában nem jutnak el.” (Zsid.4,1-3)

Isten megadott minden lehetőséget, meghívott  az  Ő házában, az Ő birodalmába, az Ő nyugodalmába. Ha viszont nem hallod ezt a meghívást, ha nem hallod a Szentlélek hangját, akkor térdelj le és mond ki : „ Legyen meg a Te akaratod”

„Nagy alázat kell ahhoz, hogy letegyem Isten kezébe a gondomat, hogy elhiggyem, nem nekem kell egyfolytában reszketni.! ( Dr. Gyökössy Endre)

A hitnek mély válsága uralkodik ITT is, úgy mint a világ többi részén.

Hit nélkül lehetetlen tetszeni Istennek. Sírhatunk, megbánhatjuk a bűneinket, olvashatjuk a Bibliát, de ha nem bízunk benne, ha nincs nyugodalom a szívünkben, akkor semmire sem jutunk Istennel.

És amire Szőkefalván is az egyháznak szüksége van, úgy mint máshol, az olyan hívek, családok, keresztények, hívők akik ebbe a hitbe  belépnek és azt mondják :” Ó Istenem, bocsásd meg a hitetlenségemet, vedd el a fáradságot rólam, vedd el a kétségeimet, félelmeimet,  tisztíts meg a hit által, nyisd meg a hitemet!  Ez az, ami tetszik Istennek ! Csak egy dologról van szó:

 Hiszek-e  Istenben ?  Hiszem-e, hogy Krisztus építi az egyházat és én az Ő háza vagyok ?

„Hiszel Bennem?”- Isten így szól hozzád. Hiszed, hogy Isten képes azt a dolgot ami ott van előtted megoldani, hiszed-e, hogy Isten képes megbocsátani?  Mered-e azt megvallani, hogy „ Isten, hiszem  azt  amit a Te Igéd mond, hogy Krisztus építi az egyházat !

Mit jelent az amit Pál apostol mond , hogy „Szenteljétek meg az Urat a ti szívetekben” , ? Hogy soha többé ne képviseld Istent másképp,  mint amilyen Ő ! Vedd az Ő Igéjét és higgyél benne !

Szerte a világon, soha nem volt ilyen istentelenség. Soha nem vették ennyire semmibe Isten nevét mint most, napjainkban. De Isten azt mondta : Elég ebből már. Többé nem fogom ezt megengedni, az Én Nevem érdekében. Ki tudná ezt megállítani ? Senki, sem Allah, sem az iszlám, sem a földön semmiféle hatalom. Egyedül Isten.

„Nevemért fogom vissza haragomat, dicsőségemért fékezem magam, nehogy elpusztítsalak. Lám, megtisztítottalak, mint az ezüstöt, kipróbáltalak a nyomorúság kohójában. Magamért, csakis  MAGAMÉRT  TETTEM EZT . Mert, hogy tűrhetném, hogy meggyalázzák nevemet?  Dicsőségemet nem adom át másnak soha.”(Izajás 48,9-11)

„ Manapság egy,  egyre növekvő spirituális sivatag veszi körül az embert. Az ateista , a humanista kultúra arra nevelt, hogy csakis konkrét dolgok horizontjain éljünk, abban higgyünk, amit látunk és megérintünk. Egyre növekszik azok száma is, akik céltalanul élnek. Nemcsak kenyérre van szükségünk, hanem szeretetre, reményre, biztos alapra, amely a nehézségek, a mindennapi problémák idején is biztos talajt jelent számunkra. A Hit pontosan ezt adja meg nekünk ! A hit azt jelenti, hogy bizalommal vagyunk Isten iránt, aki egy másfajta biztonságot ad nekünk ! Az élő Isten befogadására a Szentlélek tesz képessé. A hithez azonban a mi döntésünk is szükséges. Ha szívünk igent mond Istenre, akkor életünk megváltozik, ujjá lesz, öröm-és reménytelivé válik.” (XVI Benedek pápa ,2012.10 24)

A hitnek több gyilkosa is van. A felületesség, hol a nyugtalanság jellemzi, hol a nyugalom.  Egyik nap agyon hajszolja magát, másik nap beleveti magát a tétlenségbe. Ma menekül önmaga elöl, holnap nyakig beleveti magát az élet gondjaiba vagy örömeibe. Néha nem gondolkodik, máskor ezer felé futnak a gondolatai. De minden áron az a célja, hogy eltávolítson bennünket a lelkünkben rejtőzködő Istentől.

Egy másik gyilkos aki állandóan az ablakban áll, kifelé néz és nem veszi észre, hogy vendége van, és eszében sem jut ,hogy köszöntse Isteni vendégét. Ilyen volt Márta. Ezek a sajnálatra méltó emberek. Ezek, akik gyümölcsöt sem fognak teremni, mert a szőlőtő amelyikbe be vannak oltva, hiába várja, hogy ők is tegyenek valamit a gyümölcsérlelés érdekében.

Mit kíván tőlük a szőlőtő?  Nem sokat…imát, elmélkedést, csendet, magába szállást. Havonta lelkinapot, legalább egy évi lelkigyakorlatot stb. Aki nem tér be gyakran a lelkébe, az nagyon lassan fog előrehaladni a lelkiélet útján. Ők nem jutnak tovább a templom küszöbénél.

Vannak akik egy tető alá akarják hozni Istent az ők rendetlen szenvedélyeikkel. Krisztus megváltott minket, és mi mégis a Sátán vállára hajtjuk a fejünket. Kétfelé osztják életüket és pár perc leforgása alatt képesek más- más törvény alapjára  helyezkedni.

„ Egy szolga nem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket szereti és a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. !”(Luk.16,13)

Akár képmutató keresztény is vagy, a rejtegetett bűnök miatt, tudnod kell, hogy nincs próbaidő, nincs rehabilitáció.  Isten szívére szorít, úgy, mint a tékozló fiút. Soha nem vet alá próbaidőnek, mielőtt megment. (Luk.11)

„Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban”(Rom.6:23)

Ha viszont eladom a lelkemet a mammonnak, a kapu bezárul előttem és, hogy mi vár rám azt Lucia a fatimai látnok részletesen elmagyarázta: „Áldozzátok fel magatokat a bűnösök megtéréséért, engesztelésül a Mária szíve ellen elkövetett bűnökért. Amikor a Szűzanya ezeket a szavakat mondta, széttárta a kezét, a fénysugár, amely belőle áradt , mintha áthatotta volna a Földet, és hatalmas tűztenger lett láthatóvá. Feltárult a pokol szörnyűsége a három kis pásztorgyermek előtt, akik iszonyodva látták a tűzbe merült ördögöket és lelkeket. Mintha áttetsző fekete vagy bronz színű izzó széndarabok lettek volna, és sodródtak a lángok között. Szörnyű kiáltozás közepette az ördögöket förtelmes alakú ismeretlen állatok lepték el, melyek szintén feketék voltak.” Lucia később részletesen leírta, hogy milyen félelem fogta el őket. Segélykérően néztek föl a Szűzanyára, aki szelíden megnyugtatta őket. „Láttátok a poklot ahova a bűnös lelkek jutnak. Sokat kell imádkozni, engesztelni, hogy Isten megmentse őket, és ne jussanak a kárhozatba.”(Mindennap Máriával, Regőczi István atya)

A pokol létezését nagyon sokan nem hiszik, de ami rettenetes, hogy  egyes felszentelt szolgák tagadják ! (Erre majd egy másik alkalommal kitérek.)

-Szent Fausztina nővér naplójából „ Ma  egy angyal levitt a pokolba. Ez nagy kínok helye. Hatalmas nagy a térsége. A szenvedések fajtái,  amelyeket láttam…”

-Vagy:   Gloria Polo asszony „ Akit a villámcsapás ért”  könyvében  levő tanúságtétele…

-Vagy: annyi meg annyi tanúságtétel, azoktól akik visszajöttek a pokol kapujából…

EZ MIND-MIND HAZUGSÁG ???

Ez a bizonytalanság oda vezet, hogy az emberek akik a látható világon túli dolgok után érdeklődnek, akik jó szándékkal keresik az igazságot, azok hamarabb akadnak valamilyen okkult, ezoterikus, new-age tanításra, mint keresztényre. A kereső ember azt szeretné tudni mi történik a halál után? Milyen jövő vár rám? Ki az erősebb az Isten vagy a Sátán? A tévtanításokkal foglalkozó iratok pontosan ezekre az alapvető kérdésekre adnak választ, sajnos legtöbbször téves választ. De, mivelhogy az emberek nem kaptak választ kérdéseikre, legfennebb gyerekkorukban hittan órán, de akkor is csak gyereknek megfelelő szinten, ezért  olyan könyveket keresgélnek, melyekben válasz keresnek kérdéseikre.  Itt aztán, nagy sikere van a világmindenséget kormányzó sátáni erőknek, olyan dolgokkal etetik az embert amivel éppen akarják. Hatnak a pénz, siker, hatalom utáni vágyra is, és olyan csábító formába öntik ami nagyon vonzó és elhihető.

„Mert jön az idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják.(2 Tim.4,1-4)

Sok keresztény ember azzal takarózik, hogy eljár a templomban, esténként imádkozik, így hát nem érheti semmi baj. Sokan nem tudják megkülönböztetni a vallási jellegű tanításokat , ezért mindent elfogadnak ami a vallással  kapcsolatos. A Szentírás azonban világosan figyelmeztet a következőkre:

Mindig lesznek tévtanítók, hamis próféták. A tévtanok fő közös vonása Jézus művének lerombolása, új megváltók  hirdetése. A Sátánnak hatalmában áll csodákat is tenni a tévtanok terjesztése érdekében-

„ Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek.( Mt.24,5-6)

Minden keresztény embernek kötelessége, hogy magát tisztába tegye azzal, hogy mi az igazság, és emellett állást is foglaljon.

Sajnálatosan elhanyagoltak  egyes helyeken a magán beszélgetések a helyi pappal, a lelkiórák, a lelkigyakorlatok, azok a találkozók, ahol a  hívek bátran feltehetnek kérdéseket, ahol türelmes és őszinte választ kapnak a hitbeli kérdéseikre. A mai embernek szüksége van az átlátható válaszokra, a hiteles, őszinte tanácsokra. De saját tapasztalataimból, azt vettem észre, hogy a hívek problémája nem érdekli a papot. A pap nem ér rá mindenkivel foglalkozni. Meg van neki a saját elfoglaltsága, és ha rá érne is sietős, felületes (néha hamis) választ ad. Pedig ez az, ami miatt az emberek eljárnak olyan közösségekbe is, a vasárnapi misén kívül, ahol a kérdéseire nyugodt, alapos, meggyőző választ kapnak.  Ezek az okkult dolgokkal vagy keleti vallásokkal foglalkozó csoportok.

Akkor miért vált hitetlenné az egyes emberek számára a kereszténység ?

Még egyszer : „Egy szolga nem szolgálhat egyszerre két úrnak, mert vagy az egyiket szereti és a másikat gyűlöli, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak.”(Luk.16,13).

„Csak két vallás van: A BIBLIÁJÉ , és az azonkivüli összes vallás mind egy kaptafára megy. Minden Biblián kívüli vallás és ideológia, panteista. A világot isteníti. Ezt nem tudom elfogadni. Lehetetlen. Hiszen nem tökéletes ez a világ. Ez nem mindentudó, nem mindenható. Nem örökkévaló. Vagyis nem Isten.”( Barsi Balázs atya)

Ezeket a vírusokat vissza kell utasítani, mert megmérgeznek. (Reiki, lélekvándorlás, horoszkóp, kártyavetés). Ha ez a vírus megtámad, a keresztény hitednek vége van. Lehet, hogy egy darabig még vasárnaponként eljársz a templomba, lehet, hogy figyelsz néha Jézus szavára, de egy szép napon minden össze fog omlani.

Nem a világot kell isteníteni, nem a világot kell imádni, hanem azt, aki a világot teremtette. Ha ezt megértsük, akkor visszaállíthatjuk az Istenképet magunkban !

A bukott angyal is azt ígérte Jézusnak: „Mindezt neked adom, ha leborulva  imádsz engem „(Máté 4,9)  Imádni egy teremtett lényt ??  SOHA !!

II János Pál pápa arra tanított, hogy:” Cselekedeteiteket az IGAZSÁG, a jóság és a szépség harmóniájában éljétek meg. Felismerni és hittel elfogadni, hogy csak az Úristen törvénye szerint van értelme életünknek.”

Lehetőség van, hogy rendbe tegyük dolgainkat, aminek kicsengése, és az igazi üzenete, hogy az Úr Isten  azért vállalja értünk ezt a küldetést, hogy segítsen az életünket rendbe tenni. A felhívása az, hogy „Térjetek meg és higgyetek az Evangéliumban!”

Ebben a hazug világban, mennyire igyekszem kitartani az igazság mellett, a megszólás, a megvetés ellenére is?

Az új világrend egyre sebesebben és rendületlenül épül és ezt ma már nem is titkolják. Félelemre azonban semmi ok, hiszen ez a Sátán utolsó kétségbeesett próbálkozása, hogy Isten helyébe lépjen.

„Ezért vigadjatok egek,és akik  bennük lakoztok: jaj a földnek és a tengereknek,  mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van.”( Jel.12:12)

A háború kimenetele eldőlt több mint 2000 éve, a ma csatái az egyes emberek lelkéért folynak. Egy virtuális valóságban élünk. Teljes mértékben irányítják az emberek elméjét. A tömegmédián keresztül közvetített programozás és agymosás miatt nagyon kevesen jönnek rá, hogy bizonyos erők milyen mértékben manipulálnak és irányítanak mindenkit.

Vajon miért költenek  100 millió dollárokat a propagandára ? A filmek, a zene, mind tudatos üzeneteket hordoznak. Olyan világnézetet közvetítenek, amivel befolyásolhatják a nézőket vagy hallgatókat, úgy tudnak hatni az emberek tudatára, hogy észre sem veszik. Ezek a társadalom, az emberek irányításának leghatékonyabb eszközei. Vannak olyan emberek akik viccelődnek ezen, és kimondottan csak a médiában hallott hírekre támaszkodnak. Aki eladja a lelkét az ördögnek, soha nem kapja vissza.

Sokan nem hisznek a Sátán létezésében. Néhányan azt hiszik bolondokat beszélek. Sokan megsértődnek, ha valamiféle utalást teszek a sátánra Néhányan elkezdenek keresgélni. Minél többet keresgélnek, annál szilárdabban kezdik hinni a létezését. Rengeteg ember semmit sem tud arról, hogy mi történik a világban, még azt sem tudják, hogy ők maguk hogyan működnek. Nem értik, hogy mi is történik igazából. Aki nem érti az ellensége működését és fegyvereit, nem is tud harcolni ellene. Aki viszont nincs felkészülve a harcra annak nincs mit keresnie a harcmezőn. Ezért fogják elveszíteni a háborút.

Úgy akarják ezt a helyzetet megszerettetni az emberekkel, hogy ugyanazt a dalt  játszák állandóan. Egyszer egy meghívott pap, Szőkefalván azt mondta, „hogy ha nem szereted a kávét, addig igyad  amíg megszereted. Ha nem szeretsz imádkozni, addig imádkozz  amíg megszereted !” (?!)   Agymossák az embereket az agykontroll módszereivel.

Ideje felébredni az igazságra! Légy okos és mentsd meg a lelked!

 2013 szeptember 19-én volt Braziliában a „Rock in Rio” koncert. Miközben a Ghos (szellem) nevű együttes a „Szentségtartó óra” című dalát játszotta, ezrek kántálták egyszerre a szövegét: „ Egyesüljetek, legyetek egyek, egyesüljetek  Lucifer fiáért!” Az Antikrisztusra utalva ezzel.

A világ nagy része fellázadt a Teremtő Isten ellen, ahogyan Lucifer és az ő angyalai is tették. Ma a világ üdvözli Lucifer fiát, az Antikrisztust és az Ő Új Világrendjét.

A héber „sátán” szó ellenséget jelent, és mindazokat a szellemeket nevezik meg vele, akik fellázadtak Isten ellen. A gyűlölettől elvakulva a sátán mindent tönkre akar tenni, amit Isten teremtett. Erejét elsősorban az ember ellen fordította, akit Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett. Pusztító szándékára felhasználja teljes intelligenciáját, cselvetéseivel úgy téve, mintha jót és boldogságot hozna, ehelyett azonban, romlásba és pusztulásba dönt. A Teremtő értelmet és  SZABAD AKARATOT adott az embernek. Ennek köszönhetően az ember megtudja különböztetni a jót a rossztól, és tud választani….Helyesen dönteni viszont nem könnyű, mert a bűn szolgaságba veti az embert: „Mindenki szolga aki bűnt követ el”(Jn8,34)

Mindenkinek joga van jót vagy rosszat választani. Ezért az ördög továbbra is működhet, egészen Krisztus második eljöveteléig. A sátánnak hatalmas az intelligenciája, erős és ravasz, ám Istennél nem nagyobb, hiszen maga is csak teremtmény! A sátán jelenléte és működése a mai világban egyre dühödtebb. Ezzel egyenes arányban csökken az emberekben az életszentségre való törekvés, a Teremtőjükkel és Megváltójukkal való kapcsolat utáni vágy.

Ugyanakkor Jézus az ajtónk előtt áll és vár türelmesen, hogy fogadjuk szívünkbe, mert csak így tud megmenteni az örök kárhozattól: „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök Atyámmal a trónon. Akinek van füle hallja meg,  mit mond a Lélek az egyháznak.”  (Jel.3,20)

Ebben a harcban jelenik meg Mária, mint isteni ajándék a történelemben, akinek tevékenysége , teljesen és közvetlenül  Jézus  Krisztus üdvözítő szerepéhez kapcsolódik.   Az őskígyó elleni harc győztese Jézus Krisztus, de a láb Máriájé , mely széttiporja a Sátán fejét. A Szent Szűz édesanyai szívvel harcol valamennyiünkért a Sátán ellen, édesanya módjára őrködik felettünk, és jár közbe értünk Isten trónusa előtt. Az idők jeleiből úgy tűnik, a Szent Szűz elszántan küzd eme pusztítás ellen és  győzelmes harcra és nagy megtisztulásra készíti elő a világot.

„ Van egy határidő is, mely Isten hűségének tartósságára mutat. Számunkra ez a határidő életünk vége. De az Egyházra, a hűségnek ez az ígérete Jézus Krisztus napjáig érvényes, tehát mindaddig, amíg csak Jézus Krisztus újra meg nem jelenik és vissza nem tér dicsőségben. Isten népe ebben az ígéretben is egységben maradhat.” ( Dr. Erdő Péter ,bíboros, prímás)

                                                                                                                                                                                                                                     //

A 2014-es év Ökumenikus Imahét témája is szorosan kapcsolódik  ahhoz az egységhez  a mai egyházban, amire szükségünk van, hogy közös erővel  tudjuk hirdetni a világban az Evangéliumot.

„Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek  titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.” ( 1 Kor.1, 10)

Már több mint száz éve, egy amerikai anglikán pap  indította el ezt  a mozgalmat,  amely egybeesik Pál apostol megtérése ünnepével is. Minden évben egy-egy ország egyházai felvállalják az imahét (idén jan18-25) témájának kidolgozását. A 2014-es év Kanadára esett, hogy az ottani keresztények összeállítsák az imahét imádságos anyagát. A 1Kor.1,1-17 igeszakaszra szavaztak, mottóul választva :

„ Hát részekre szakítható-e Krisztus?” .

Szükségünk van erősödni a Jézus Krisztusban vetett hitben!

Szőkefalván  harmadik éve, hogy  megszervezzük   az  ökumenikus imanapot  amely egybeesik a januári  17. engesztelő   imanappal  is.

Ebben az   évben  is  megtiszteltek jelenlétükkel a gálfalvi  és a szőkefalvi református és unitárius  hívek is. Így megint megtelt a  Fény Királynőjének  otthona.

Köszönjük a T. Nagy Ferenc és Szabó István református lelkészek és Kis Sándor szőkefalvi unitárius lelkész értékes  ige- hirdetéseit.

A  gálfalvi  református  dalárda, valamint  a  szőkefalvi   gyerek-zenekar örvendeztette meg a híveket csodálatos előadásukkal. Isten fizesse meg nekik  ezt a szép napot !!

 

Messze távoli településekről  jöttek el a zarándokok, hogy megköszönjék a Szűzanya segítségét, vagy  közbenjárásáért könyörögjenek nagy szükségükben.

Az esti szentmisét Ft. Dr. Székely Dénes tanár úr celebrálta,  a gyulafehérvári Hittudományi Főiskola rektora.

Rózsika, 2001 szeptember 22-én  így kérte a Szűzanyát:

„ A te Fájdalmas és Szeplőtelen Szívednek ajánlom, a te védő palástod alá helyezem a zarándokokat és az összes papot akik ma ide zarándokoltak Szőkefalvára, nehézségeikkel, fájdalmaikkal együtt. Te tudod, hogy mire van szükségük. Segítsd meg, hogy békében örvendezzenek!”

A Szűzanya ezt válaszolta: „ Igen, leányom elfogadom mindnyájukat és teljesítem kívánságaikat, hitük szerint.”

Minden részvevőnek és azoknak is,  akiket a szívükben hoztak el, ide  Szőkefalvára, a Fény Királynője lába elé, kívánom, hogy  teljesítse a Szűzanya,  Rózsika egykori kérését.

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>