Magyarországi Zarándoklat

Magyarországi Zarándoklat

Az egyházi évet Krisztus Király ünnepe zárja. Az utolsó ítéletre jövő Királyt ünnepeljük aki által részesülünk a szeretet végső győzelmében.

Krisztus Király ünnepére készülve a Gyimes-völgyi hívek rózsafüzér csoportjaival Magyarországra indultunk egy különleges zarándokútra, ami magában foglal egy kilenc napos imaláncot, illetve a Krisztus Király Kilencedet pontokban foglalt kérésekkel, amit a Világ Királynőjének ajánlottunk fel. Ez a kilenced 2013 november 12-én, 24 órakor kezdődik, lefedi a nap minden óráját. Ugyanakkor beletartozik az is, hogy a zarándokút során, 9 templomot látogatunk meg és minden templomban megtesszük a felajánlást a Szűzanya Szeplőtelen Szívének.

Krisztusról mint Királyról a liturgikus év folyamán többször is megemlékezünk, ez az ünnep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a világmindenségre kiterjedő hatalmát, hanem az egyházi év végén, előremutat a történelem végső, nagy napja felé, mikor mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket. Az utolsó ítéletre jövő királyt ünnepeljük, aki által részesülünk a szeretet végső győzelmében. Krisztus királysága más mint a földi hatalomé, mert országa nem e-világból való. Éppen ezért Ő nem hatalommal igáz le, hanem szeretetével vonz magához. Ő a szolgálat királya, az egyszerűség királya, a szeretet, a szívek királya.

Az Úr Jézus a Világ Királya, és ő azt akarja, hogy az Ő Anyja, aki minden kegyelmek közvetítője, legyen a Világ Királynője. Tisztelje, szeresse Őt minden lélek, mint égi királynőjét. A nehéz idők sorsát, a segítséget és békét Krisztus Király, Szűz Mária kezébe tette. Azt akarja, hogy tőle és általa kérjük és nyerjük el bajaink és szenvedéseink megszűnését.

Az élet hétköznapjai között jól esik a léleknek, ha néha kivetkőzhet a szürke hétköznapiasságból. A lélek felemelkedik, ha néha ünnepet ülhet. A hívő lélek is ünnepet ül november havában, Krisztus Királyt ünnepli.

Krisztus Király uralma a szeretet uralma a földön és az égben. Mária is a szeretet által akar a Világ Királynője lenni! Az ő uralma nem az erőszakra és a hatalomra támaszkodik, hanem az Isten szeretetére, mellyel tele van a Szíve. Ezért mutatja meg nekünk tisztaságos Szívét és kéri, hogy egyesüljünk vele Isten szeretetében és engesztelésében.

A hit a gyimesiek egyik legnagyobb értéke.

Magyar érzelmű, erős magyar kötődésű nép. Élő bizonyítéka annak, hogy a csángókat erős vallásosság jellemzi, és hogy hagyományaikhoz erősen ragaszkodnak, az hogy a zarándokutunk ideje alatt is csángó népviseletet öltöttek magukra. Tökéletes az imájuk, mindenben az Atya akaratát teljesítik, akár esznek, akár isznak, vagy bármit is tesznek. Minden cselekedetükben, szavukban áttetszőek, nincs csűrés-csavarás, nincs rejtegetni valójuk, nem tesznek semmit amivel felhívják magukra a figyelmet. Egy a szívük, egy a lelkük.

Szent Péter apostol ezt írja:”…az Isten akarata, hogy tetteitekkel némítsátok el az ostoba emberek tudatlanságát.” (1Pet.2,15)

Hát ilyen emberek társaságában indultam el én is erre a zarándokútra, hogy a Fény Királynője misztériumát tovább vigyem, május óta immár a tízezredik kilométer hosszú szakaszán.

Első felajánlásunkat a Kolozsvári Szent Mihály templomban tettük meg, ahol értékes beszámolót hallgathattunk meg a templom történetéről, és később a Mátyás Király szoborcsoportról is.

Nemsokára, Kisbácson a Szent Péter és Szent Pál templomban tettük a Szűzanya kötényébe mindazokat a kéréseket , imaszándékokat amelyeket a Gyimes-völgyiekkel megfogalmaztunk, és azokat is amelyeket nem sikerült megfogalmazni.

A zarándoklat harmadik állomása Nyáregyháza volt, ahol lehetőség nyílt a helyi családoknál való elhelyezkedésre is. Már sok éve ismerik a csángókat, akikkel szoros baráti kapcsolatban állnak.

A helybeli “szállásadóinktól” kiemelt figyelmet kaptunk, szeretettel gondoskodtak rólunk. Hozzáállásuk az élethez példaértékű. Nyíltszívűek, barátságosak, vidámak és vendégszeretőek.

 

Felejthetetlen élmény marad mindannyiunk számára a nyáregyházi Két Szent Szív templomban, a bérmálási ünnepély is, ahol találkozhattunk Dr. Beer Miklós, váci megyéspüspökkel. Őexcellenciája, nagyon nagy szeretettel ölelte át a “régi csángó barátait“, és csak az volt a kérése, hogy elénekelhesse velük együtt az Ősi székely himnuszt.

A körzetből 22 személy vette fel a bérmálási szentséget, hogy mint jó kovász hozzájárulhassanak a mennyek országa növekedéséhez.

” Mi az amit én hozzáadhatok ehhez a világhoz az Úristen munkatársaként ? Mindent azért kaptunk, hogy mi is a Teremtő Úristen segítőivé lehessünk ebben a teremtett világban. Amikor beleszületünk ebbe a világba, minden elő van készítve. Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy megértsük, hogy az Úristen munkatársai vagyunk. Olyan legyen az életünk, hogy hasonlítsunk Jézusra, az Ő képmásai legyünk.” (Dr. Beer Miklós)

Az alábbi képek beszélnek az ünnep hangulatáról:

 

A következő napokban elzarándokoltunk, a Károlytelepi Fájdalmas Szűzanya Kegytemplomba, és a Csévharaszti Szentháromság Kápolnába, megtenni felajánlásunkat ezeken a kegyhelyeken is, valamint a Kőbányai Szent Család Plébániára, a Kőbányai Szent László templomba, az Újlengyeli Nagyboldogasszony templomba, hogy Krisztus Király és az Ő Édesanyja oltalmába ajánljuk mindazokat akik bekapcsolódnak ebbe az imaláncba.

Zarándokutunkon végig elkísért, Gyimesbükk szülöttje, Antal András, a nyáregyházi Két Szent Szív kegytemplom vezetője, aki házigazdája volt a hétvégi bérmálási ünnepségnek is. Kedves lénye, bölcsessége, humora, amely folyamatosan mosolyt csal a hívek arcára, a pajkosság mellett annyi szeretetet, komolyságot és figyelemre méltó tudást rejt magában, hogy meghódította a környék katolikus híveit, akik nagy szeretettel járnak el nemcsak a misékre, de az egyház által szervezett minden tevékenységre is. KÖSZÖNJÜK Andráska ( mert mindenki így szólítja), azt a sok szép pillanatot amiben részünk volt.

Olyan jól esik most visszalapozni a magyar történelem lapjait és megállapítani, hogy a Boldogságos Szűznek, mint Királynőnek a tisztelete itt terjedt el először Magyarországon. Az az ember aki a történelem lapjait lapozgatva , ezt megállapította, nem is magyar, hanem P. Fonseca Gonzaga, olasz jezsuita, aki Rómában a fatimai Szűzanya jelenéseinek történetét írásba foglalta, könyvének legújabb kiadásában külön fejezetet szentel a Szűzanya Szíve tiszteletének és megjegyzi, hogy a felajánlás nem ismeretlen, mert már voltak népek, akik ezt a felajánlást megtették, ezek között is első helyen áll a magyar nemzet, melyet Szent István ajánlott fel Máriának.

De nemcsak őket és nemcsak abból az országból keres a Szűzanya kiválasztottakat, hanem keres ő másokat és máshonnan is, ahol és akiket majd szembeállít a sötétség hatalmával és győzelemre vezet a sátánnal szemben.

Boldog Grignon Szent Lajos azt mondja, hogy azok a lelkek, akiket a Szűzanya magának kiválasztott, különleges helyet foglalnak el a Szívében : kiválasztott lelkek, kiket Mária Istentől elnyert. Ezek tehát a Világ Királynőjének tisztaságos Szívéhez különös módon közel állnak. Ezek a kiválasztottak nem kezdők a lelki életben, hanem Istenben már teljesen elmerült, Istennek átadott lelkek. Gyors léptekkel haladnak a tökéletesség ösvényén mind magasabbra és még csak az van hátra, hogy magunkról teljesen lemondva, egészen Mária uralmának szenteljék magukat.

Sok-sok az ilyen választottak száma. Most mikor a Szűzanya előtérbe lép és megkezdi harcát a gonoszság hatalmával, most különösen sokakat hív meg. Ezek gyakran egészen észrevétlenül vonzódnak Szűz Máriához és maguk sem tudják, hogy miként , de egyszer csak azt veszik észre, hogy Mária szeretete egészen betölti lelküket, szellemük és benső életük teljesen megtelt a Szűzanya lelkületével és gondolataival.

Nem kor és rang, nem tudás és szépség, nem érdem és tökéletesség szerint kapja a lélek ezt a különleges meghívást a Világ Királynőjétől, hanem az ő tisztaságos Szívének szeretete szerint.

Vajon én is ilyen választott lélek vagyok? Vajon engem is harcosának választott a Világ Királynője ? Ha azt érzem, hogy egész lelki életem oda sodródik mindjobban Szűz Máriához, ha én is megélem, hogy szívemet mindjobban betölti az engesztelés szelleme és a vágy, hogy Mária Szívével mindig jobban egyesüljek, akkor ez nyilvánvaló jele annak, hogy a Szűzanya engem is magának választott !

Nyissuk meg csak lelkünket egészen ennek a szent hivatásnak ! Ne féljünk az áldozatoktól ! Ne sajnáljuk magunkat egészen ennek a nagy célnak, az engesztelés művének szentelni !

 

Utolsó állomásunk, illetve a kilencedik “felajánlás” helyszíne a nagyváradi Mária Rádió stúdiójának a kápolnája volt. Itt köszöntük meg a Krisztus Urunknak és a Világ Királynőjének közbenjárását, hogy megtehettük mind a kilenc alkalommal felajánlásainkat, részt vehettünk egy csodaszép, kegyelmekkel teli zarándokúton, őszinte emberek barátságát, vendégszeretetét élvezhettük. Nagy meglepetés volt számunkra, hogy a stúdióból, élőben haza üzenhettünk családjainknak, szeretteinknek a rádió munkatársai jóvoltából. Isten fizesse meg !

Örvendtünk, mert átment a tudatunkba, hogy mi Mária gyermekei vagyunk ! Ha egyszer a Szűzanya meghívott, értsük meg ,hogy nem alkudozhatunk!

Értsük meg, hogy most az engesztelő áldozatnak legsúlyosabb keresztjét kell viselnünk. Szűz Mária az Ő harcosaitól teljes lemondást és az engesztelés legnagyobb áldozatát kívánja !

VÉGEZETÜL : “…akinek a Szűz Mária nem édesanyja, annak Isten nem is atyja.”

Vári Gabriella
alapító

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>