Ha Gyula bácsi élne…

Ha Gyula bácsi élne…

Kedves Gyula bácsi ! Sajnálom, hogy nem ismerhettelek meg életedben, de  köszönöm a Teremtőnek, hogy olyan csodálatos  életművet hagytál hátra, amit csak  saját szavaiddal tudok  megfogalmazni:

„Engem Szűzanya ismertetésére , megéneklésére 1910-es születésem előtt Istenatyám  öröktől kijelölt.”

Czakó Gábor, a „ Keresztény Élet” főszerkesztője, a lap  2008. június 8. számában a következőket írta: ” … Ekkoriban lépett be a Külföldiek Magyarországi Vagyonával foglalkozó Devizahatósági  osztályra egy kezdő jogász, bizonyos dr. Molnár Gyula. Alacsony, tömzsi ember, hatalmas öklökkel, és iszonyatosan kopott aktatáskával, mely mögött hatalmas felhőben úsztak a muslincák. Az én szobámban kapott helyet, az akkoriban disszidált Ottó Péter barátom asztalánál.Hajnalban kelt. Első útja az uszodába vezetett, onnan szentmisére. A hivatalba jövet útba ejtette a piacot, ahol nyáridőben televette gyümölccsel az említett aktatáskát. Ellátta önmagát napi élelemmel, s célt adott a muslincáknak. Mire én beérkeztem, addigra ő már reggeli imádságát végezte.

Azért számított kezdőnek, mert előzőleg kőfaragó vala, annak előtte pedig éveken át rab, az első ’45 utáni keresztényüldözések egyik áldozata, még előbb miniszteri titkár, jog és teológiai doktor, diákként újságíró. Szóval, egy kicsit idősecskének számított köztünk: az ő haja már fehérlett, a mi fülünk maradt zöld. Könyvet írt Pentelei Molnár János-ról, a századelő jeles csendéletfestőjéről, számos Mária jelenésről, beszélt látnokokkal, bejárta a kegyhelyeket Mexikótól Dél Koreáig, több mariológiai könyvet is fordított. Utazásaiban támogatta Zsoldos Imre SVD a Tajpejji Katolikus Egyetem immár emeritus professzora, aki fénykorában huszonkét nyelven beszélt, s latinul Gyula bácsi tanította meg bebörtönzése előtt.  Gyula bácsi pedig másokat támogatott: például pénzt szerzett Dél Koreából, ahol  csodatevőként tisztelték, a kötegyáni templom építésére.

Gyula bácsi szakadatlanul imádkozók közül való volt. Már betöltötte a nyolcvanat, amikor megözvegyült, s a kalocsai érsek diakónussá szentelte. Egyetlen bánata volt, hogy kora miatt nem lehetett pap. Gyakran mondogatta: képzeld, ülök a villamoson, beszélgetek az emberekkel. Ömlik belőlük az élet, s a sok gond és bűn, ami gyötri őket. Az lehetne igazi misszió, ha szó szót követne, s a végállomásig szépen meggyóntatnám őket.”

Talán ennél többet nem is kellene rólad itt az elején mondani.

Hogy könnyebb legyen a Gyula bácsi félévszázados mariológusi munkásságának az áttekintése, úgy illik, hogy Magyarországgal  kezdjem, Gyula bácsi szülőföldjével és mindjárt Natália Nővérrel.  Jézus Krisztus és a Szűzanya Natália nővér által kívántak az emberekhez, mindenekelőtt Magyarországhoz szólni.

Részlet Natália nővér naplójából :

„1940-ben gyakran küszködtem kételyekkel a közlések valódiságát illetően. Jézus így szólt hozzám:” Ne félj! Én voltam, aki hozzád szóltam. Én, az örök Szeretet, az örök igazság hatalmas szava. Akarom, és ez a kívánságom-, hogy Szeplőtelen Anyámat nyilvánosan és ünnepélyesen a Világ Királynőjének ismerjék el – eljusson papjaimhoz, Szívem nem nyugodhatik, amíg  Szeplőtelen Anyám, mint a Világ Királynője, el nem foglalja királyné trónusát!”  Félénken válaszoltam: ”Én ezt nem tudom közölni a papokkal, mert nem beszélek jól magyarul, s fönnáll az a veszély, hogy kívánságodat helytelenül adom tovább.” Ezt hallván ilyen szavakkal vigasztalt az Úr? „ Én, a Bölcsesség Istene, a kicsikkel kicsi vagyok, a nagyokkal nagy.”

Gyula bácsi 056Ez a kívánság lényegileg teljesült amikor XII Pius pápa 1942. október  24-én az egész világot felajánlotta a Világ Királynőjének.

Évszázadokon át zengett a zsolozsma éneke a  „Gloriosa Regina Mundi”,  a Világ Dicsőséges Királynője dicsőítésére !  Évszázadokon át hangolta lelkünket,  hogy Máriában Királynőnket és Anyánkat tiszteljük, szeressük ! És mégis úgy látszik, mintha nem ébredtünk volna eléggé tudatára annak, hogy mit kíván tőlünk égi Édesanyánk !  Mintha nem értettük volna meg, hogy mit jelent nekünk ez a cím, hogy a Világ Királynője.

A Szűzanya a szeplőtelen szívével akarja elősegíteni a mai nehéz időket, ennek a szörnyű  hitetlenségnek a megoldását. Vajon mi kavarta össze a világot : vajon mi okozta a népek harcát egymás ellen ?

 Nem más mint a Sátán !

A sötétség fejedelme tartja uralma alatt a lelkeket.  Ő a gyűlölet, a sötétség, az irigység.  Aki reá hallgat az elszakad Istentől,  gyűlölködő, lélekrombolóvá válik.

Isten megígérte a bűnbeesés után, hogy a sátán hatalmát a Szűzanya fogja megtörni.  Ő fogja a kígyó fejét széjjeltiporni. Ezzel a hatalommal a Szűzanya élni akar  MOST !  A Szűzanya keresi azokat a választottakat, akiket Ő egészen magáénak akar tudni, akiket Ő a Jó Istentől kér el, akik Isten kegyelméből születtek.

 NAGY DOLOG AZ, ha valakit maga a Szűzanya kiválaszt !  NAGY DOLOG AZ, ha valakin a Szűzanya szeme megakad, ha szíve valaki felé jobban kitágul !  Nem kor és rang, nem a tudás és szépség, nem érdem és tökéletesség szerint kapja a lélek ezt a különleges meghívást a Szűzanyától, hanem az ő tisztaságos Szívének szeretete szerint.

Fatimában  3 egyszerű, írástudatlan  kis pásztorgyerek volt a Szűzanya kiválasztottja,  akiről a világon  senki nem gondolta volna.  Lourdes -ban  szintén  egy szegény családban született irástudatlan kislánynak, Bernadette – nek jelent meg a Boldogságos Szűz 18 alkalommal.  Akitában 1973-ban egy szerzetes nővérnek,  La Salette-ben már 1846-ban megmutatkozott szintén 2 kis pásztorgyermeknek. Megjugorje-ben  már 33 esztendővel ez előtt  szegény családból származó 6 gyereknek jelent meg és a mai napig is minden-nap megjelenik és százezreket vonz magához a világ minden sarkából.  A Mexiokói  Guadalupe-ban  egy 57 éves indiánt az ősi indián nyelven szólított meg. Thurzófalván egy segédmunkással közli , hogy mi lesz ha a világ nem tér meg. Garabandálban  a 12 éves Conchitának valóságos forgatókönyvet ad a világ sorsára vonatkozóan. Budapesten a Seretetláng  Erzsébet  Asszonya  a Szűzanya kiválasztottja. Julia Kimnek, a délkoreai Nadzsúban, 1985 óta ad üzeneteket az egész világ számára.  Az erdélyi Szőkefalván, egy szegény világtalan asszonyt ajándékozott meg az Úr Jézus, a mennyország  fényével.

A mai napig is keresi a Szűzanya az Ő katonáit, mert sürgősen jogaiba akar lépni, hogy teljesedjék az ő kívánsága, induljon és fejlődjék ki az a nagyszerű program, amelyet a Szűzanya akar megvalósítani ezekben a nehéz, súlyos és sorsdöntő napokban.

A Boldogságod Szűzanya, a Világ Királynője, uralkodni akar !

Azt kívánja  a Szűzanya az Ő harcosaitól, hogy szentségben, tisztaságban és szeretetben éljenek. Miért pont ezt a három dolgot?  Mert ez a három szó jelszó  a mai kor  Istentől való elszakadásával szemben.A mai kor szelleme a bűn, a tisztátalanság, a gyűlölködés.  A Szűzanya  harcosokat keres az ő hadseregébe, engesztelő lelkeket, hősi felajánlással: szentségben, tisztaságban, szeretetben.                                                                                                                                     

 Dr. Molnár Gyula, Gyula bácsi, a Szűzanya  katonája,  már az 1960-as évek elejétől  elkötelezettje volt a Mária jelenéseknek és az ezzel összefüggő természetfeletti jelenségeknek.

Gyula bácsi 1910 október 15 -én született  Avilai  Szent Teréz halálának  410. évfordulóján.  Nem véletlen, hogy példaképe  Avilai  Szent Teréz volt,  aki 1582 október 15-én halt meg.

„Magától értetődő, hogy életem tizedik évtizedében is Egyházam hű fiaként akarok visszatérni az örökkévalóságba, mint tette ezt korábban Avilai Szent Teréz egyháztanító – példaképem.”

Nagy Szent Teréz, ahogyan szólították, karmelita rendi római katolikus szerzetesnő volt.Az Isten dicsőségéért és a tévtanítások által meggyötört és elcsúfított Egyház megszépítéséért égő buzgósága nem hagyta nyugton Terézt. Kitárult előtte Isten titkainak kapuja, és leomlott számára az idő és az örökkévalóság közötti válaszfal. Mindezek következtében Teréz üzeneteket, parancsokat, reményeket és válaszokat közvetít. Életének utolsó huszonkét esztendeje ebben a tevékenységben telt el, és könyveiben-önéletrajzában, amely az Úr irgalmasságának könyve címet viseli, a Tökéletesség útjában, a Lelki várkastélyban és  az alapításokban – misztikus magasságokban járó lírával hagyta ránk tanításait.  Megszámlálhatatlan azoknak az embereknek a serege akik tanúként állnak életszentsége mellett: a legműveltebb teológusok, számtalan püspök, különböző szentek, királyok, egyszerű parasztok. Mint Mózes, úgy élte át imádságaiban a tridenti zsinat gondjait és kínjait ( a tridenti zsinat a katolikus egyház megreformálását hozta létre 1545 december 13-án), hazája eseményeit és Amerika misszionálását. De pihenést nem ismerő tevékenysége semmi gátló hatást nem jelentett misztikus belső életére. Életének utolsó napjáig viselte a sok utazás, az alapítások, a legkülönfélébb tárgyalások terhét.

Most nézzük Gyula bácsit:

Dr.Molnár Gyula, a legtöbbünknek Gyula bácsi, a késő XX.századi Magyarország egészen egyedülálló, jelenségszerű alakja. Már kinézetében is megmutatkozott rendkívüli jósága, múlhatatlan és kikezdhetetlen becsületessége, odaadó lelkisége, egyben szívós, kitartó, eltökélt jelleme is. A legegyszerűbb az lenne , ha azt mondanánk rá, nagy hite volt, ám nem csupán  a hit, hanem a bizalom, a szeretet, a szívjóság egysége sugárzott róla tündöklőbben, mint bárki másról, akit személyesen ismertem. Ez a sugárzás mégsem járt együtt valaminő naivitással, mert Gyula bácsi erősen bíráló is tudott lenni, akár a prófétai megnyilatkozásig elmenően. Vallásossága, egyházhűsége kikezdhetetlen volt, és mégis ki merte mondani nyílt bírálatát egyházi döntésekkel kapcsolatban. Másfelől az egyháznak nem sok olyan hű támasza volt, mint Gyula bácsi, aki máriás odaadásában, az  Eukharisztia iránti  elkötelezettségében, imádságos lelkületében, szentéletűségében a kereszténységnek mintegy apostola volt és maradt.  A Mária-jelenések kérdéséhez, üzenetéhez is ezzel az odaadással fordult és vállalta magára terjesztését, kezdetben a Szeretetláng mozgalmához kapcsolódva, később saját útját járva, hirdetve a Szűzanya hívását, üzeneteit. Bízott abban, hogy még a kétséges jelenések is-  Garabandál,  Medjugorje-  megérik a velük való foglalkozást, hiszen az üzenetek végül is Máriához és rajta keresztül Jézus Krisztushoz vezetnek.” ( Dr. Mezei Balázs professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsésztudományi tanára.)

Gyula bácsi így elemzi önmagát: „ Az  Egyháznak, a 2003-as év vatikáni statisztikája szerint, huszonnyolcezer diakónusa van. Ebből a 28 ezerből vagyok én is egy. Talán az egyetlen vagyok, aki lassan 50 esztendeje Mária-kutatással és misztikával foglalkozom. Vannak az életemben apró világító mozaikok, amelyek az évtizedek során ennek a küldetésnek eukharisztikus felismeréséhez hozzásegített.”

Gyula bácsi  abban a kegyelemben részesült, hogy  szemtanúja lehetett Prohászka Ottokár utolsó prédikációinak, fiatal jogászként  dolgozott Apponyi Alberttel, Bárdossy Lászlóval és sok más országos felsőszintű  vezetővel.  Részt vett a budapesti  Eukharisztikus Világkongresszuson, de spirituális fejlődésének csúcspontjára legnagyobb hatással Bangha Béla jezsuita atya volt, a Katolikus Lexikon főszerkesztője, a Mária Kongregációk nemzetközi irányítója, a 14. Eukharisztikus Kongresszus  főszervezője (1938).2004  december 4-8 között rendezték meg Rómában  a katolikus világegyház egészére kiterjedő XXI.  Mariológiai Nemzetközi Kongresszust. Erre a mariológiai világtanácskozásra magyarországi kiküldött Molnár Gyula mariológus volt, akit a néhai  Dr. Dankó László kalocsai érsek 12 évvel ezelőtt  magánkápolnájában szerpappá szentelt. Nagy hatással volt publicisztikáján át és munkásságán  keresztül  Mindszenty József bíboros hercegprímás, esztergomi érsek atyára, Sík Sándor piarista tanárra katolikus egyházi íróra, Gróf Klebelsberg Kuno jogászra, vallás és közoktatási miniszterre és még sokan másokra. Értelme mindvégig megőrzi az árható erejét, akarata pedig az acélosság szívósságát.

Nagy feladat előtt állok, (írta Gyula bácsi a Mária a történelemben című könyvében). 2000 tavaszán barátaim elvittek Erdélybe és ott Szőkefalván szállást kaptam  a plébánián ahol megérkezésemkor már jelen voltak a budapesti és bukaresti televízió munkatársai, újságírók, valamint a magyar kormányfő kancellári hivatalának küldöttei is….a sekrestyében odajött hozzám, a számomra nem ismert, miseruhában öltözött ismeretlen atya és azt mondta: Gyula bácsi, ismerlek, megkérlek arra, hogy mond el helyettem a prédikációt, mert te ehhez a Szűzanya kérdésekhez  jobban értesz – mint jelenés-kutató mariológus. Mindössze egy perc állt rendelkezésemre.”

„A Szűzanya után, nincs a 2000 éves egyháznak olyan nő alakja, aki mélyebben képviselné azt amit az utolsóként ránk hagyott az Úr Jézus, hogy szeressük egymást”. –  mondta  Gyula bácsi 2001 június 17.  jelenéskor Szőkefalván.  Szőkefalva,  Szőkefalvának a Madonnáján , a kedves Szőkefalvi Asszonyon keresztül  (ahogyan  Baricz Lajos marosszentgyörgyi plébános nevezte) , nemcsak az egyháztörténelembe lépett be hanem az emberiség történelmébe is – hangzott el  2001 december  elején,  Gyula bácsi szájából.  „ Krisztus és Mária nélkül, Kárpátia egy temetője volna azoknak az etnikumoknak, amelyek itt élnek.”- mondotta  Gyula bácsi.  „Szőkefalva az  5 kontinensen, az  utolsó  300 – 400 évben végbement Mária jelenéseknek egyik rendkívüli kiadása. Szokatlanul azt kell mondanom, egyedülállóan szigorú a drága irgalmas anyánk szőkefalvi kérése, könyörgése, utasítása. Heti háromszori böjt kenyéren és vízen, napi egy keresztút és mindenek fölött, vagy mindezekkel párhuzamoson napi 3 szentolvasó könyörgése.

A látnok Rózsikát nagyon csodálta és valahányszor  lehetősége volt, ezt ki is nyilatkoztatta:

„…az a pedagógia amellyel a nyilvános jelenések előtt  a Szűzanya őt ellátta gazdagon a kegyelem kultúráján,  őt az általam ismert eddigi  kiválasztott analfabéta pásztorok és egyéb periférián levők közül kiemelkedően magasra helyezi. És ez nem gőg, mert az áll a legmesszebb a boldog Szűzanyától, hanem alázatos köszönet mondatja el velem, hogy 5 nyelv birtokában, sokszorosan doktorálva külföldi egyetemeken, én Szőkefalván többet tanultam a teológiából Rózsikán keresztül, mint egész életem  minden könyvéből. Rózsika vak a mi naprendszerünk fényében, de lát az Isten fényében, Krisztus fényében és a megdicsőült  Szűzanya fényében”

„Lovagias népként ismer minket a kultúrvilág és főképpen Te Égi Édesanyánk. KÉZCSÓKKAL, a Királynőnek kijáró kézcsókkal hódolok Előtted papjaiddal és zarándokaiddal. Ámen.”

Gyula bácsi  a fény teológusa,  nagyon sokat foglalkozott a fénnyel, a fény színvilágával.

A XXI  Nemzetközi  Mariológiai  Kongresszus után, Krisztus  Világvilágosságához kapcsolódva, interjút készítet  Dr. Nemcsics Antallal, a színdinamika professzorával, a  Coloroid  színrendszer alkotójával. Nagy hozzáértéssel tanulmányozta a fény szerepét és jelenlétét a világon  a legtöbb Mária –jelenés helyein.  A következőket írja a fény teológusa: „ A  Szűzanya maga is ember. Mária számára a világosság Krisztus, az Ő Szent Fia vonatkozásában többet mond mint a fény. A fény feltételezése  annak , hogy van ember a földön. A fény a sugárzó energiák egyike. Szűz Mária jelenéseiben fényen keresztül közelíti meg az ember az Isten országát és világosítja meg a földi ember számára az örökkévaló dolgok egy kicsiny részét. A fénnyel, mint vizuális eszközzel dolgozik jelenései során megdicsőült testével égi Édesanyánk az eddigi ismert minden földi jelenésben.”

Isten fenséges Teremtményén, Márián át ajándékozza Szőkefalván Világosságának Fényét.

Minden jelenés Mária érintése. Érintése nem más mint gyermekeire való tekintése. Érintés minden szava minden mondata. Érintése Világosság, az Ő Szent Fiától kapott Fénye és Fényének üzenete. Rózsika, a szőkefalvi látnok  egy fényszobor formájában látta a Szűzanyát,  miután eltűnt a szobor, azután hallotta  a Szűzanya hangját is. A Rózsika a következőket mondotta: „Nem testi szemmel látom a dolgokat s nem  fülemmel hallom a hangokat, sokkal inkább csak a lelkemmel. Mind éjjel mind  nappal éberen ez a Fény éltet. Az a  Fény amit a jelenésben látok, nem térbeli. Ez a Fény sokkal-sokkal  ragyogóbb mint a fényfelhő, amelyet a nap magában hordoz. Ez a Fény erő is, leírhatatlan öröm is, amely ott teremt mennyországot, ahol megjelenik. Ebben a Fényben nincs mérhető idő és szomorúságot csak eltávozása okoz.”

A Bibliában az emberiség egész történelme a fény és a sötét közti folytonos harcként jelenik meg. Ahogy Jézus mondja Nikodémusnak, minden embernek választania kell:” Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli  a világosságot s nem megy a világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei. Aki ellenben a világossághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe! ( Jn.3, 20-21)  Mint Isten által teremtett lény, az ember arra hivatott a Bibliában, hogy a fényt válassza és maga is az isteni fényt sugározza szét. Az ember nem csak arra hivatott, hogy ragyogjon, hanem arra is, hogy segítse ember társait, hogy a fénybe állítsa őket, és felfedje bennük a jót.

A „fényforrás fénye” ( ahogy nevezi Gyula bácsi a Szűzanyát) 2000 október 21-én szombaton délután 5 óra 10 perckor közölte Szőkefalván az igen közeli  nagy figyelmeztetés érkezését. Ez a figyelmeztetés az egész emberiséget fogja érinteni. Azt is közölte, hogy mit kell tennünk, hogy felkészüljünk erre a rendkívüli eseményre, amelynek a történelemben előzménye nincs. A jelenés után összegyűltek a jelenlevő papok a plébánián, hogy az esemény jelentőségét megvitassák, és párhuzamot  húzzanak a Garabandálban  már 40 éve elhangzott közeli „aviso”-val. Amikor elhangzott a figyelmeztetés szó, Rózsika azonnal kijavította, hogy  nem figyelmeztetés, hanem nagy figyelmeztetés.

 „A szőkefalvi Mária jelenéseket nem lehet elhallgatni,  MEG-NEMTÖRTÉNTNEK  tekinteni !! „ – mondotta Dr. Molnár Gyula

    Szűzanya már 1997-ben, nem nyilvános üzenet formájában szólt Rózsikának  az árvíz, a földrengés, a tűzhányók, a hurrikánok, a földcsuszamlások, az éhínség, a szárazság, a gyakori repülőgép szerencsétlenségek, áradás, tájfun okozta károkról, és egy új, gyors elhalálozást okozó és gyógyíthatatlan betegségről, de a nagy figyelmeztetés az isteni Üdvözítő minden ember lelkében jelentkező, láthatatlan és közeli bűn-feltáró eljövetelét csak most jövendöli meg. Azért , ami bekövetkezik, mint  Jeruzsálem pusztulása, Rózsika vállalta, hogy minden nap az eddiginél nagyobb szenvedést vállal a bűnben élő lelkek megmentéséért.

Dr.Molnárt Gyula – mindig elemezte  és nyomatékoson hangsúlyozta a próféciákban jövendölt események bekövetkezését, amelyekre a számos látnokkal történt beszélgetéseiből következtetett. Különösen nagy hangsúlyt fektetett,  és nagy jelentőséget tulajdonított a Szűzanya , Rózsika által közölt kéréseinek elfogadására, végrehajtására, elsődlegesen a nagy figyelmeztetésre vonatkozó jövendölés TOVÁBBADÁSÁRA . ( ha Gyula bácsi élne…)  Teljesen világosan látta, hogy az emberiség egyre jobban eltávolodik Istentől és egyre jobban süllyed a bűn tengerébe. Éppen ezért az élete utolsó perceit is arra fordította, hogy ismertesse a Szent Szűz üzeneteit az emberiséggel.

A sokat említett próféciákról, a nagy figyelmeztetésről, illetve az emberiséget érintő tisztító-fenyítő eseményekről olvashatunk a „Szűzanya jelenései három mérföldön”, „Mária a történelemben „és a „Világ győzedelmes királynője „ – Dr. Molnár Gyula könyveiben.

Egy másik fejezet amire a híres mariológus utal, a Mária –dogma.

„A XXI Nemzetközi  Mariológiai  Kongresszus szöveg-gyűjteménye sem utal az V.Mária-dogmára, amely Máriára vonatkozóan az utolsó hittétel. Dr.Molnár Gyula a beszámolóban azonban tájékoztatásként közreadja az elkészült tervezet összefoglalását, amely a Vatikánban már hosszabb ideje elfogadásra készen áll, és amelynek kihirdetését a Szűzanya  a Tanítóhivataltól-a látnokok útján- több esetben is kérte.” (Kovács János) A Mária-jelenések világhírű szakemberei egyhangúan foglalnak állást a Mária-dogma kérdéseiben.  Mivel hogy páratlan módon osztozik munkában az Úr Jézussal az Ő Édesanyja, Mária, ezért illeti Őt az Egyház a Megváltó Társa címmel, ami azt jelenti, hogy az Istenfia és az Istenanya együtt dolgoznak.

2005 május 24-én a Szűzanya  az Egyesült Államokban, Marylandban a következőket mondta Christopher Courtis által: „Szeretném ha a világ a Mindennépek Asszonyaként ismerne meg, és még jobban szeretném, ha megkapnám a Jézushoz fűző  Megváltó Társa címet…azt kívánom, hogy ez a dogma most kihirdetésre kerüljön, hogy megvédhessem az Egyházat a pusztulástól. Az idő sürget! Kérjétek ennek a dogmának a kihirdetését! Ez a történelem utolsó Mária-dogmája, amelyen keresztül békét fogok adni a világnak. Emlékezzetek rá, gyakran mondtam, hogy a világ békéje Szűz Máriára van bízva. EZ SZEPLŐTELEN SZÍVEM GYŐZELME. Az Egyháznak üzenem: te is keresztre leszel feszítve ! Lassan hanyatlasz, de itt az alkalom, hogy felemelkedj, csak  MONDD  KI A DOGMÁT!”

Közre kell adni Gyula bácsi – a Szűzanya eszköze – szellemi hagyatékát, hogy a Szentháromság és az Istenanya kéréseit, figyelmeztetéseit, amikor csak tudjuk, a generációkat átívelve is családjainkban, közösségeinkben, intézményeinkben terjesszük. Elfogadásukra szünet nélkül hívjuk fel környezetünk figyelmét, mert a következő eseményeket csak megtéréssel, bűneink helyrehozásával, bűnbánattal, bűnbocsánattal, megbocsátással, tiszta szívvel, lélekkel, lelkiismerettel, Szentmisével, Szentségimádással, és Rózsafüzér imával tudjuk elviselni. Az Úr Jézus megbízása, felhatalmazása alapján felelősek vagyunk minden, katolikus hitünket nem ismerő és Egyházunktól eltávolodott, kívül álló ember tanításáért.” ( Kovács János, Molnár Gyula Emlékkönyv szerzője)

Gyula bácsi  életének, életművének bemutatása akkor válik teljessé – írta  Kovács János, Gyula bácsi barátja, – jóllehet földi életében  erről nyilvánosan nem beszélt -, ha számba vesszük mindazokat a jótetteket, amelyek máriás szívéből fakadtak és széles körű, de szelektált anyagi adományaiban fejeződtek ki.

György István, szőkefalvi plébános atya Gyula bácsi – Fény Királynője által megvilágított – szívének jóságáról a következőkben számol be.

„Én is azt szeretném, ha megörökítenénk azt a sok támogatást, adományt amelyet Gyula bácsi Szőkefalvának, a Fény Királynőjének  adományozott. Hiszen mindent a jelenésért, a Fény Királynőjéért tett, mint Nagy Mariológus, a Szűzanya követe, prófétája, hírnöke. Amikor Gyula bácsi bizonyosságot szerzett a szőkefalvi jelenések hitelességéről, attól a perctől kész volt mindenét a Szűzanyának felajánlani, hogy szebbé, vonzóbbá tegye azt a helyet ahová A Szűzanya  eljött.. Nemcsak írásaival, személyes tanúságtételeivel vitte a Fény Királynőjének a hírét, üzeneteit a föld különböző részeire, tájaira, hanem nagyon sok anyagi áldozatot is hozott Érte.

Első ténykedése, hogy a templomhoz vezető viszonylag meredek utcácskát, amely esős időben autóval csaknem járhatatlan volt, saját költségén megcsináltatta. Támogatta az akkor épülő Kolping házban a központi fűtés bevezetését, hogy a zarándokoknak hideg időben is legyen meleg éjszakai szállásuk.  Ezt a zarándokszállást szerette volna bővíteni, mivel nagyon hitt a Szűzanya üzenetében, amely így hangzott: „ Azt akarom, hogy ez a hely zarándokhely legyen.” Ekkor terveztük meg a plébánia manzárdját, ahova 18 személy tudunk elszállásolni. Ezek után további bővítésekre gondolt, hogy egyre növekvő számú zarándokokat el tudjuk helyezni. Így vásároltuk meg a szomszéd kúriátEnnek a  háznak a megvételét és felújítását is Gyula bácsi vállalta. A sekrestye kicsinek bizonyult. Arra biztatott, hogy fogjunk neki a nagyobbításához, mert abban is fog segíteni. Ezek után újra lehetőséget kaptunk a község által visszaszolgáltatott óvodával, amelynek felújításában is nagyrészt vállalt, mivel benne  vendégházat alakítottunk ki a zarándokok számára. A vámosgálfalvi kicsi egyházközségnek, filiámnak, ahol mindössze 35 katolikus lélek él, egy imaházat vásárolt, amelyet Xavéri Szent Ferenc tiszteletére a gyulafehérvári érsekatya szentelt fel. Gyula bácsi végtelen szívjósága és szeretete a Szűzanya iránt nem engedte 90 évesen sem a megállást, a megpihenést, hanem az abosfalvi  filiámban, amely mindössze 5-km-re van, a visszakapott egyházi iskolát, amely nagyon rossz állapotban volt, az ő kérésére és támogatásával felújítottuk, zarándokházzá alakítottuk át. Még a mikefalvi  filiám kápolnájának a felújításában is besegített.

Visszatérve Szőkefalvára, a plébániatemplom hajójának a deszkával való lepadolását is ő fizette, hogy a híveknek a lábai ne fázzanak. Segített a látnok Rózsika házának kisebb javításában is. A nagy lelke annyira vitte, hogy sokszor a nyugdíját is elhozta, amikor már kifogyott a tartalék pénzből, sőt még értékes festményeket is eladott, hogy azzal is tovább fejlessze a szőkefalvi zarándokhelyet. Végül még halála után is segített Szőkefalvának olyan formában, hogy a hagyatékából bizonyos összeget ide ajánlott fel, amit hagyatékának gondnoka becsületesen át is adott.”

Gyula bácsi 007

Néha kialszik bennünk a fény, de aztán ismét felgyúl, ha találkozunk egy másik emberi lénnyel.  Mindannyian óriási hálával tartozunk azoknak, akik képesek újból felgyújtani ezt a belső fényt.” Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, EMBER lenni mindég, minden körülményben.” (Arany János)

ODAADNI MINDENT.  Nemcsak valamit abból, amit szintén tőle kaptam, nemcsak valamit magunkból, hanem egész valónkat, ahogy Gyula bácsi tette. Amíg az arany ékszereinket kuporgatjuk, amíg a nyugdíjunkat párna alá rejtjük, amíg a bankkártyánk, a befektetett tőkénk, az ingatlanjaink, a festményeink, amíg a  kristály tárgyaink  adnak nyugalmat, addig az Úr fölöslegessé válik.

De ha a szegény özvegy példáját vesszük (Mk.13,41-44) és Isten lesz a mindenünk, akkor leszünk igazán biztonságban. És épp anyagi kiszolgáltatottságunk érleli meg az erős hitet, azt a sziklaszilárd bizalmat, melyet Szent Pál apostol fogalmaz meg:” Mi szakíthat el minket Isten szeretetétől? Nyomor vagy szükség?”

Istent nem lehet megtéveszteni. Istent önfeláldozó szeretetünk érdekli, nem a dolgaink, hanem  a mi személyiségünk, a ráhagyatkozásunk.

Gyula bácsi 045

BEFEJEZÉSÜL :

„ Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos,ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.”( Fil.4, 8-9)

Gyula bácsi  köszönöm amit az  írásaidból  tanulhattam !

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>