Decemberi IMANAP

MÁTÉ 1,1-17  volt Advent 17. napján  az Isten Igéje,  Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia az összes nemzedék Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék. Dávidtól a Babilonba való áttelepítésig tizennégy nemzedék, és a Babilonba való áttelepítéstől Krisztusig tizennégy nemzedék.

A Jézus nemzetségtábláján levő ősök között vannak olyanok is, akikre senki emberfia nem lenne büszke. Ott szerepelnek  Dávid király is és Ábrahám is, de vannak bizony gonosz, megátalkodott, istentagadó életű emberek is. És mégis, Jézus ebbe a vegyes előéletű emberekkel terhelt családba születik bele, szinte rajtuk keresztül utat törve, hogy végül mindenkihez eljusson.Az Isten Báránya” magára vette és elvette a világ bűneit. Isten kapcsolata a világgal, amelyet a bűn megzavart, keresztáldozata által megújult. Megtörtént a kiengesztelődés” (XVI Benedek pápa). Vagyis Jézus az,  aki helyreállította a bűn által megrontott szeretetkapcsolatot Isten és az ember között. Kiengesztelte, helyes kapcsolatba hozta az embert Istennel, és ezáltal önmagával, embertársaival, és az egész teremtett világgal.

2Kor 5.19-20 “Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal, nem tartja számon vétkeinket, sőt ránk bízta a kiengesztelődés igéjét . Tehát Krisztus követségében járunk, maga Isten int bennünket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel.”

Zsid 10.5-6  “Áldozatot és felajánlást nem kívántál, de testet alkottál nekem. Nem kedves előtted az engesztelő és égő áldozat. Akkor így szólt :

Íme jövök Istenem, hogy teljesítsem akaratodat, amint a könyvtekercsben rólam írva van” (Zsolt 40.7-8)

Az engesztelés az imádkozás egyik módja. Az engesztelő imádságban önmagamat háttérbe szorítom, és másokért vállalok áldozatot, mely igen nemes cselekedet az egyház tanítása szerint. Az igazi engesztelő szívében a múltra nézve bűnbánat, a jelenben hála és a jövőre nézve kérés ! Eleséseink alkalmával mondjuk alázatos lelkülettel: bocsáss meg nekem Uram! A legkisebb ajándékot kapva mondjuk örömmel: köszönöm Neked Uram! Ha valamire szükségünk van, gyermeki lelkülettel kérjük: Segíts meg engem, Uram! Vegyük tudomásul, a bűnös élet, még ha könnyű is, szomorúvá tesz, és az erényes élet, akkor is ha áldozatokkal jár, örömtelivé tesz bennünket !

VIGYÁZZUNK, mert a Gonosz az ellenkezőjét súgja nekünk ! Sajnos, még  az UTOLSÓ IDŐBEN is nagyon sokan hallgatnak rá, mert nincs meg bennük a szellemek megkülönböztetésének az ajándéka !

“Az engesztelés folyamatos Istenre figyelést követel, de egyben igen sok kegyelmet is leesd. A Szűzanya ígéretei szerint az áldozatos engesztelésünk segítségével tudja a gonoszt megvakítani, térdre kényszeríteni, illetve a tervét megsemmisíteni.”(Jánossy Gábor)

Bocsa atya szerint, az engesztelés és a családfa gyógyítás szorosan összetartoznak. Az lehet csak jó engesztelő, akinek rendben vannak a kapcsolatai családjával és őseivel is ! Az alábbi videóban  láthatjuk, hogyan kell elvégezni  a családfa gyógyítást. Nagyon értékes anyag lehet mindenki számára. Isten fizesse meg József atyának.

Szent Cyprianus azt tanítja, hogy AKI NEM ISMERI EL A BŰNÖS MIVOLTÁT,  vagyis nem hajlandó bűnbánatra, az öndicsőítést csinál, ami lelkének ÖRÖK KÁRHOZATÁT vonja maga után. Aki bűneiért  RENDSZERESEN BOCSÁNATOT KÉR ISTENTŐL, az irgalmasságot és bocsánatot kap. Viszont csak akkor kapunk bocsánatot Istentől bűneinkre , ha az ellenünk vétkezőknek megbocsátunk.(Mt7,2)    És ezt a témát lehetne ragozni  a végtelenségig….

Erre kértük fel Bocsa József atyát, szerzetes-tanárt, templomigazgatót, a váci Szent Anna  Piarista templomban, hogy tartson egy evangéliumi gyógykezelést  a szőkefalvi kegyhelyen. Itt szeretném megköszönni az értékes elmélkedéseit, és szeretettel visszavárjuk Szőkefalvára!    ISTEN FIZESSE MEG!!

ITT hallgatható meg Bocsa atya elmélkedéseinek hanganyaga:

Ebből a faluból zarándokhelyet építeni az lenne a feladat. Közösséget, amely minőségi igénnyel dolgozó és erkölcsi öntudattal élő emberek otthona.

Lehet-e hát szebb ünnepe ennek a kegyhelynek, mint a minden hónap 17-i engesztelés?

Szép kifejezés a zarándokhelyekre a kegyhely szó, hiszen a hittel idejáró ember kegyelmet kap az Istentől.

Szőkefalva üzenete, kisugárzása , ma is időszerű. Mindnyájunkat összeköt, mert  mindnyájunkban benne van Isten szerető FÉNYE!

Bocsa atya  ennek az üzenetnek volt a tolmácsa. Engedjünk szabad teret az engesztelésnek! Alakítsunk át minden cselekedetet Istennek tetsző felajánlással. Ez legyen szívünk hódolata. Találjunk megnyugvást a Szűzanya Szeplőtelen Szívében.

Miért késünk hát odaadni magunkat Neki , a Szűzanyának, aki vágyódva várja a   bűbájos művészetével és határtalan hatalmával , hogy átalakíthasson bennünket Fia képére és hasonlatosságára ? Ne fosszuk meg ettől az örömtől.  Legyünk engedelmes eszközök a kezében.

Az ízléstelenségnek, erkölcstelenségnek és vallástalanságnak korszakai az emberiség történelmében nem véletlenül esnek össze a gazdasági összeomlás korszakaival.

“Ahogyan növekszik bennünk a jövőért való szorongás, úgy növekszik bennünk a gyermeki bizalom Máriában. Ő jó, és jó Anyja a Földnek” ( Szent – Gály Kata).

Kétségbeejtően fontossá vált napjainkban a Boldogságos Szűz szándékának és szavainak megértése. Az idők jelei annyira világosak, hogy nincs helye vitatkozásnak, kifogásoknak vagy elutasításoknak.

 Ha jövőt akarunk meg kell fogadnunk mindazt, amit a Szent Szűz kér tőlünk. 

Le kell borulnunk tehát Isten elé, s egy szívvel, lélekkel könyörögni kell bűneink bocsánatáért, önmagunk és embertestvéreink örök boldogságáért.

 Ha jövőt akarunk, meg kell szerveznünk minden egyházközségben az engesztelést. 

Ha vannak is kétségeink az új eseményekkel szemben, az egyház által hitelesnek elfogadott jelenések és üzenetek is súlyosan figyelmeztetnek, s elegendő alapot nyújtanak az engesztelés megszervezéséhez.

  Jövőnk záloga tehát az engesztelés.

Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól” (Mt 18,19) Jézusnak ebben a fontos ígéretében valamennyi evangelizációs közösség garanciát láthat imádságának maghallgatására. Várjuk tehát Urunk érkezését, mert már nagyon rövid az idő ! Minden beteljesedik amit a próféták megjövendöltek a második eljöveteléről. Készítsétek lelketek ösvényét, hogy idejében felismerjétek jövetelét. Halljátok meg !

Az  Imanapot még meghittebbé tette a  gyimesbükki  Antal Ibolya vezette  “ Szállást keres a Szent Család” ,nagyon szép népszokás, adventi gyakorlat, előadása. Nagy szeretettel fogadtuk a gyönyörű adventi énekeket, de nem utolsó sorban azt a szeretetet amely áradt a gyimesi asszonyokból.  Köszönjük szépen ezt a csodálatos karácsonyi ajándékot, minden jelenlevő zarándok nevében.

Tóth Ioana beszámolója

 “A kagylóban benne van a zúgó tenger- a szívben, mely szeretni tud, benne  zúg az ISTEN” ( Angelus Silesius)

 

Hát itt van, testvér, olvasd és szeresd,
Ha pihegni érzed a szó megett
A szívemet, a szívedet.
Olvasd, és ne keresd,
Hogy mi is ez a zengő mozaik.

Hát itt van, nesztek.
Talán egy dalba menekült regény,
Talán egy tépett lap történelem,
Talán egy üvegszilánkon a fény,
Egy vízcsöppben a tenger,
Egy parányban a Kettős Végtelen:
Az Isten és az ember.
(Sík Sándor)

 

Vári Gabriella

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Leave a Comment

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>